گفتگو با یکدیگر قلب ارتباط موثر است

گفتگو با یکدیگر قلب ارتباط است www.EQlearning.org

گفتگو با یکدیگر یا گفت وشنودبرای هم؟ ما با گفتگو با یکدیگر می‌‏توانیم اطلاعات را با دیگران به اشتراک ‏گذاریم، معنای اطلاعات را درک کنیم، ایده‏‌هایمان را گسترش دهیم، رفتار یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهیم و در نهایت به یک درک مشترک برسیم. ما برای ساختن رابطه‌‏ها، گفتگو می‏‌کنیم و به دنبال پیدا کردن… ادامه خواندن گفتگو با یکدیگر قلب ارتباط موثر است