مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گُلمن

دانلود فیلم مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گلمن

مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گُلمن هوش هیجانی ( EI ) که اغلب به صورت کسر هوش هیجانی ( EQ )  به کار می رود، توانایی فرد را در آگاهی او از احساسات خود و دیگران و مدیریت این هیجان‌ها را نشان می دهد و دو بُعد اصلی را دربر می گیرد: الف) درک… ادامه خواندن مفهوم هوش هیجانی از نظر دانیل گُلمن