خلاق کیست و تکنیک خلاقیت

تکنیک درنگ خلاق

تکنیکی برای خلاقیت در کارآفرینی با روش درنگ خلاق «گاهی بهترین نتایج زمانی اتفاق می‌افتد که لحظه‌ای مکث می‌کنیم. لحظه‌ای که هیچ کس دیگر برای فکر کردن مکث نمی‌کند ، لحظه ای که می شود به آن گفت : درنگ خلاق »  کامرون مول  یکی از دشوارترین مراحل خلاقیت برای ایجاد یک اثر خلاق ،… ادامه خواندن خلاق کیست و تکنیک خلاقیت