رفتار با کودک و پرورش هوش هیجانی

رفتار با کودک پدران و اهمیت آن در پرورش هوش هیجانی کودکان

رفتار با کودک چه تأثیری بر هوش هیجانی کودکان دارد؟   پژوهشها نشان داده است که پرستاری با اعتماد و توجه والدین ، نوع رفتار با کودک و به ویژه رفتار پدرانه  می‌تواند دلبستگی ، اعتماد ایمن و هوش هیجانی را در کودکان به وجود آورد و اگر کودکی از پرستاری و مراقبت هر دو والد به… ادامه خواندن رفتار با کودک و پرورش هوش هیجانی