انتقاد و عیب جویی در مقابل حسن جویی است

انتقاد، حمله به گذشته  شخصیت ولی حسن جویی، ساختن رفتار آینده است بسیار شنیده ایم یا دیده ایم، که اطرافیان، دوستان، خانواده و … بنابر مسائل مختلف هر ازگاه یا بیشتر اوقات شروع می کنند به عیب جویی و انتقاد کردن، و اگر شخص ناراحت شود و از خود دفاع کند، مورد سرزنش قرار میگیرد… ادامه خواندن انتقاد و عیب جویی در مقابل حسن جویی است