زبان بدن کودکان و نوزادان

پیشرفت یافته های علمی زبان بدن کودکان می تواند پرده از بزرگترین معمایی جرم شناسی و کودک آزاری قرن را در محاکم قضایی بگشاید.

زبان بدن کودکان و نوزادان اگر درک زبان بدن کودکان و نوزادان ، برای درک خواسته های آنها باشد ، بسیار کاربردی و مفید خواهد بود یکی از موارد بسیار کاربردی استفاده از زبان بدن کودکان و نوزادان و هوش هیجانی کودکان و نوزادان در تشخیص زمان غذا یا دادن به آنها یا تشخیص زمان… ادامه خواندن زبان بدن کودکان و نوزادان