خط و شخصیت شناسی از روی دست خط

خظ شناسی و امضا شناسی نشریه هوش ، زبان و هیجان رفتار

بسیار می‌شنویم یا می‌خوانیم که می‌توان از روی خط یا امضای به روانشناسی شخصیت دیگران پی برد. واقعیت آن است که خط شناسی یا امضای شناسی از نظر روانشناسی، ارزش شخصیت شناسی ندارد. نویسنده: پریسا آقازاده…