رازهای زبان بدن (Body Language)

اشارات و رازهای زبان بدن

اشارات و رازهای زبان بدن ( تنَ‌گفتار ) ۱- وابسته به فرهنگ یا نمادین برخی اشارات بدنی و حرکات زبان بدن یا تَن‌گفتار، در یک گروه مورد توافق قرار گرفته‌اند یا در فرهنگ یک جامعه، استفاده می‌شوند که معنای خاص و محدود به آن فرهنگ یا گروه هستند که به آنها «فرهنگ‌وابسته»[۱] یا «گروه‌وابسته» گفته… ادامه خواندن رازهای زبان بدن (Body Language)