موی سر نوزادان را با تیغ نتراشید

تراشیدن موی سر نوزادان ، ارزش علمی ندارد

موی سر نوزادان را با تیغ نتراشید یکی از باورهای غلطی که بین بعضی عوام شایع است تراشیدن موی سر نوزادان به بهانه پرپشت شدن آن است. اما از نظر علمی تراشیدن موی سر نوزادان هیچ ارزشی ندارد و در واقع این باور، حاصل یک اشتباه دیداری است. زیرا وقتی از سمت ریشه به سمت نوک مو… ادامه خواندن موی سر نوزادان را با تیغ نتراشید