بیش فعالی کودکان -انواع ، تشخیص و درمان

بیش فعالی کودکان ، اختلال روانپزشکی شایعی در میان کودکان و نوجوانان است و پسرها بیش از دخترها احتمال دارد که مبتلا گردند .

بیش فعالی کودکان یا  اختلال نقص توجه  بیش فعالی کودکان ، اختلال روانپزشکی شایعی در میان کودکان و نوجوانان است . پسرها بیش از دخترها احتمال دارد که مبتلا گردند . علایم و رفتارهای بیش فعالی کودکان ADHD  مشابه نیست زیرا این اختلال به سه نوع تقسیم میشود که هر دسته الگوهای رفتاری متفاوتی دارند… ادامه خواندن بیش فعالی کودکان -انواع ، تشخیص و درمان