مسافرت می تواند هوش هیجانی را افزایش دهد؟

مسافرت علاوه بر شخصیت بر هوش هیجانی نیز مؤثر است مسافرت به عنوان بخشی از زندگی ماست که می تواند موجب پرورش صفات مثبت شخصیت و هوش هیجانی شود.  در تحقیقی که در سال ۲۰۱۳، Julia Zimmermann و Franz Neyer ، نتایج آن در مجله « Journal of Personality and Social Psychology » به چاپ رسیده… ادامه خواندن مسافرت می تواند هوش هیجانی را افزایش دهد؟