بدن انسان در آزمون طب آیورودا

آزمون تعیین نوع بدن انسان بر اساس طب آیورودا

 آزمون تعیین نوع بدن انسان و دوشا در طب آیورودا  در هنگام پاسخدهی به سه آزمون نوع بدن انسان به روش آیورد ماهاریشی  (واتا ، پیتا، کافا ) توجه داشته باشید که این یک آزمون رتبه ای است. به این معنا که پاسخهای شما از رتبۀ ۱ تا ۶ بنابر شدتی که خودتان ارزیابی می‌کنید، می‌تواند رتبه بندی… ادامه خواندن بدن انسان در آزمون طب آیورودا