تست هوش هیجانی آنلاین چقدر با جُربزه ای؟

تست هوش هیجانی آنلاین برای سنجش میزان جرات ورزی و جربزه

تست هوش هیجانی آنلاین ، چقدر با جُربزه ای؟  جربزه و جسارت یکی از صفت های ممتاز در هوش هیجانی است و در کتاب تست هوش هیجانی فیلیپ کارتر به آن پرداخته شده است. در جهان امروز که مملو از تهدید است، جُربزه و جرأت‌ورزی به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های اصلی هوش هیجانی بر مبنای… ادامه خواندن تست هوش هیجانی آنلاین چقدر با جُربزه ای؟