وفاداری تداوم اعتماد است

مردم خودشان را با محدودیت‌های اجتماعی تطبیق می‌دهند و مانند این است که آنها انتظارهای اعتمادکننده را از خود در یک قرارداد نانوشته امضا کرده‌اند

اعتماد ، تعهد به همراه می آورد که تداوم آن وفاداری است وفاداری ، محدودیت های اجتماعی را به همراه خواهد داشت وفاداری و وفادار بودن ، شاید ما را فردی آرمانی و موردِ اعتماد دیگران نشان دهد اما همواره با رنج زیادی همراه است زیرا وفاداری در ذات خود « محدودیت‌های اجتماعی » را به‌همراه… ادامه خواندن وفاداری تداوم اعتماد است