الن پیز درباره زبان بدن

الن پیز درباره زبان بدن 

 الن پیز (Allan Pease)، نویسندۀ استرالیایی که تا کنون بیش از ۱۱ کتاب پرفروش درباره زبان بدن (body language) منتشر کرده است، الن پیز هزاران ساعت کلاس آموزش نیز با همکاری بابارا پیز (Barbara Pease) برای مخاطبان خود در جهت آموزش زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی ارائه کرده است.

الن پیز در این آموزش درباره زبان بدن تلاش می‌کند تا به دیگران، مهارتهای ارتباط رفتاری و غیر کلامی را آموزش دهد. یکی از مواردی که او را به عنوان یک مربی و نویسندۀ معروف، به  شهرت رسانده است، توجه ویژه ای است که به تفاوت های فرهنگی و نیز بین زن و مرد داشته است. الن پیز علاوه بر کتابهای متعددی که درباره زبان بدن، منتشر کرده است، الن پیز کتابهایی را نیز در مورد تفاوت شیوۀ ارتباطی زبان بدن  زنان با زبان بدن مردان و حتی زبان بدن سیاستمداران و رهبران جهان نگاشته است. اگرچه بسیاری از مقاله های زبان بدن و کتاب زبان بدن الن پیز از نظر علمی  مورد شک و تردید است و بیشتر جنبه سلیقه ای و گاها شخصی است، اما به نظر می رسد در اینکه توانسته است بخش عظیمی از مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهد، موفق بوده است. مجموعۀ آموزش زبان بدن الن پیز به صورت فیلم آموزش زبان بدن  را بنا به اظهار علاقه مندی، مخاطبان در این سایت ارائه خواهیم کرد تا شاید الگوی قابل بررسی برای آموزش درباره زبان بدن و فراگیران مهارتهای ارتباطی باشد.

آموزش درباره زبان بدن توسط الن پیز
درباره زبان بدن توسط الن پیز به عنوان یک استاد باتجربه

قبل از دیدن فیلم زبان بدن الن پیز به این نکته توجه داشته باشیم که زبان بدن به دو دسته وابسته به فرهنگ و ناوابسته به فرهنگ طبقه بندی می شود و از بسیاری جهات نیز بین زبان بدن مردم جهان به اندازه تعداد آنها تفاوت وجود دارد. آموزش درباره زبان بدن به صورت یک دستورالعمل غیرقابل انعطاف نیست اما همین انعطاف پذیری بیش از اندازه در ماهیت آموزش درباره زبان بدن می تواند به برداشت سلیقه ای و کاملا شخصی ختم شود. خوشبختانه در دهه اخیر آموزش دهندگان زیادی به صورت علمی تلاش می کنند که آموزش زبان بدن را با توجه به ساختار بدن انسان و نیز ماهیت ارتباطی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. از این جهت می توان گفت دانش زیست اجتماعی و زیست روانشناسی توانسته است تا حدودی به صورت علمی به برخی از مفاهیم زبان بدن در رفتار انسان قرار دهد اما هنوز برای آنکه بسیاری از این پژوهش ها به صورت علمی مورد استناد قرار بگیرد زود است. و شاید یک دهه دیگر زمان لازم باشد که پیشرفت قابل ملاحظه ای اتفاق بیافتد.