خیانت به اعتماد یک احتمال عقلانی است

یکی از معیارهای مهم برای اعتماد آن است که اعتمادکننده، سطحی از خطر و آسیب‌پذیری را در اعتماد بپذیرد. به این ترتیب، او خطرِ اعتماد‌کردن را پذیرفته است و وقتی به او خیانت شود، دیگر ناامید نمی‌شود.

اعتماد با احتمالِ خیانت همراه است ولی نااُمید‌کننده نیست اگر کسی به دلیل اعتمادی که به دیگری داشته است ناامید شد، نشان می‌دهد که او اعتماد نکرده است بلکه به آن فرد تکیه کرده است. وقتی ما به کسی تکیه می‌کنیم از او انتظار داریم کاری را برای ما انجام دهد، مثلاً انتظار ما از… ادامه خواندن خیانت به اعتماد یک احتمال عقلانی است