تعهد سازمانی و هوش هیجانی

با آموزش هوش هیجانی می توان تعهد سازمانی را پرورش داد

تعهد سازمانی و هوش هیجانی مفهوم هوش هیجانی ، ژرفای تازه ای به هوش انسان بخشیده است و آن را به توانایی ارزیابی هوش عمومی از خود گسترش داده است. هوش هیجانی با شناخت فرد از خودش و دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواست های اجتماعی… ادامه خواندن تعهد سازمانی و هوش هیجانی